Oficiālais NBA sporta likmju partneris
Sporta likmju noteikumi

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Totalizatora organizētājs (turpmāk tekstā "Organizētājs") ir “Olympic Casino Latvia” SIA (reģistrācijas numurs: 40003264397; adrese Kronvalda bulvāris 3., Rīga LV – 1010; tel: 67 447 444; fax: 67 143 447; e-pasts latvia@oc.eu; www.olybet.com).

2. Sporta, politisko un izklaides notikumu likmju piedāvājums ir pieejams likmju veikšanas punktos, likmju veikšanas kioskos vai arī organizētāja mājas lapā www.olybet.com.

3. Ikdienas piedāvājumu klāsts tiek regulāri atjaunots.

4. Noteikumos ir aprakstīta totalizatora un derību

2. LIKMJU PIEDĀVĀJUMA UN PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI

1. Lietotie termini

1. Dalībnieks (turpmāk tekstā "klients") –dalībnieks, kas ir veicis likmi (noslēdzis derības) pie organizētāja.

2. Likme – dalība spēlē, kuras iznākums atkarīgs no tā, vai notikums, uz kuru klients ir veicis likmi, notiek vai nenotiek, vai arī kā tas notiek, ievērojot to, ka notikums, uz kuru klients ir veicis likmi, ir ārpus likmju operatora kontroles, laimesta iegūšana ir atkarīga no tā, vai likme izrādījās pareiza vai nepareiza, laimesta lielums ir atkarīgs no likmes summas un uzvarētāja koeficienta, kas tika noteikts pirms likmes izdarīšanas („Totalizators" Azartspēļu un izložu likumā).

3. Totalizators – azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, iemaksājot likmi un izsakot prognozi par viena notikuma vai vairāku notikumu iestāšanos, iestāšanās iespējamību vai neiespējamību vai par jebko, kas var izrādīties patiess vai nepatiess, un kurā laimests ir atkarīgs no iemaksāto likmju kopsummas, koeficienta, prognozes.

4. Live Likmes – likmes, kas tiek izdarītas notikuma laikā, kur likmju koeficienti tiek nepārtraukti atjaunoti notikuma gaitā saskaņā ar notikuma pašreizējo situāciju.

5. Likmes izdarīšana – līgums, kas noslēgts starp organizētāju un klientu, kur par līguma priekšmetu tiek uzskatīta likme, kuru veica klients pret organizētāju, saskaņā, ar kuru zaudētāja puse pilda savas saistības. Klientam tas nozīmē zaudēt likmes summu, un organizētājam tas nozīmē izmaksāt likmes laimestu. Likmes tiek izdarītas, pieņemot likmes summas no klientiem uz organizētāja piedāvātajiem nosacījumiem.

6. Ja likmes tiek veiktas, OlyBet tiešsaistes sistēmā informācija par likmi un nepieciešamie dati tiek glabāti organizētāja serverī.

7. Likmes summa – naudas summa, kas garantē dalībnieka saistību izpildi pret organizētāju, kuru apmaksā klients kā dalības maksu spēlē, kurā prognozē viena vai vairāku notikumu iznākumu (rezultātu).

8. Iznākums – sporta vai citu notikumu rezultāts/-i, uz kuriem organizētājs tika piedāvājis uzvaras koeficientus, un uz kuriem tika noslēgtas derības.

9. Piedāvājums – notikumu saraksts ar iznākuma koeficientiem, ko piedāvā organizētājs klientiem likmju veikšanai.

10. Notikumi – sporta, politikas un izklaides notikumi, kas norisinās reālajā dzīvē, uz kuriem organizētājs piedāvā uzvaras koeficientus.

11. Likmes biļete – organizētāja likmju pieņemšanas punktos izsniegta kvīts, kas apliecina likmes veikšanu.

2. Pamatnoteikumi

1. Organizētājs pieņem likmes uz sporta, politikas un izklaides notikumiem. Visas likmes tiek pieņemtas, balstoties uz spēkā esošiem noteikumiem, un likmes veikšanas fakts ir apstiprinājums tam, ka klients ir iepazinies un pilnībā piekrīt šiem noteikumiem.

2. Ja rodas neskaidrības vai strīdi saistībā ar atšķirībām vārdu nozīmē noteikumu tulkojumā dažādās valodās, noteikumu versija latviešu valodā būs noteicošā.

3. Likmju veikšana internetā (vietnē www.olybet.lv) notiks, kā aprakstīts zemāk. Vispirms, klientam ir jāreģistrē personīgais konts interneta vietnē Olybet un jāveic naudas pārskaitījums uz jaunizveidoto kontu. Lai izdarītu likmi, klientam ir jāizvēlas notikums no pieejamo notikumu saraksta un jāuzklikšķina uz koeficienta, uz kura viņš/viņa vēlas izdarīt likmi. Ir iespēja izdarīt likmes uz vienu vai vairākiem notikumiem. Pēc notikuma un likmju koeficienta izvēles, klientam ir jāievada vēlamā likmes summa un jāapstiprina likme. Tad likme tiek noslēgta, un pēc notikuma beigšanās un gala iznākuma paziņošanas, laimests tiks ieskaitīts klienta spēļu kontā. Visas izdarītās likmes tiks uzglabātas organizētāja serverī vismaz 7 gadus pēc notikumu beigšanās. Pēc likmju apstiprināšanas, tās vairs nav iespējams mainīt vai atcelt. Gadījumā, ja rodas problēmas ar savienojumu vai citas tehniskas problēmas, likme netiks uzskatīta par anulētu, ja tā jau tika piereģistrēta un apstiprināta organizētāja serverī. Pēc likmes izdarīšanas attiecīga naudas summa tiek atskaitīta no klienta konta bilances. Katru likmi organizētājs numurē un arhivē, uzvarēto likmju saraksts tiek izprintēts un glabāts kā dokuments. Likmes, kas tika izdarītas pēc notikuma sākuma, tiks atgrieztas ar koeficientu "1" (izņemot Live likmes).

4. Organizētājs garantē klienta OlyBet tiešsaistes konta reģistrācijas datu konfidencialitāti un apņemas aizsargāt klientu personas datus saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un normatīvajiem aktiem.

5. Klients ir atbildīgs par pareizu personas un kontaktinformācijas datu uzrādīšanu (vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese utt.). OlyBet patur tiesības pieprasīt papildinformāciju pat pēc klienta konta reģistrēšanas, lai novērstu konta, kredītkartes, bankas vai elektroniskā naudas maka konta ļaunprātīgu, vai nesankcionētu izmantošanu. Ja tiks atklāts, ka konts tika atvērts izmantojot nepareizus personas datus, visas izdarītās likmes un visi saņemtie laimesti tiks anulēti, naudas iemaksa kontā tiks atgriezta un klienta konts tiks slēgts. Nepareizu personas datu lietošana saskaņā ir Latvijas Republikas likumdošanu ir krimināls noziegums un šādi pārkāpumi tiks iesniegti izskatīšanai policijā.

6. Klienta OlyBet konts ir personīgs, un tikai konta īpašnieks ir tiesīgs pieslēgties šim kontam. OlyBet nenes atbildību, ja klienta likmju kontu nesankcionēti izmanto trešās personas. Klientam ir rūpīgi jāuzglabā lietotājvārds un parole un nedrīkst pieļaut citām personām piekļūt šādai informācijai. Visas izdarītas likmes, veicot pareizu drošības pārbaudes procedūru, tiks noskaitītas no klienta konta. Gadījumā, ja klientam rodas aizdomas, ka viņa lietotājvārds un parole ir kļuvuši pieejami kādai citai personai, klientam par to nekavējoties jāinformē OlyBet.

7. Klientam ir aizliegts izdarīt likmes citu personu vārdā. OlyBet patur tiesības atcelt jebkādu likmi, kuru izdarījusi trešā persona kāda cita interesēs.

8. Dažādu klientu kontu īpašniekiem, kuri ir radinieki un/vai dzīvo kopānav atļauts veikt likmes uz vieniem un tiem pašiem notikumiem, ieskaitot viena un tā paša notikuma izmantošanu dažādās kombinācijās, ar nolūku izvairīties no noteikumiem un/vai pārsniegt noteiktos likmju limitus.

9. Live likmes tiek pieņemtas attiecīgā notikuma gaitā. Šis likmju veids ir pieejams OlyBet interneta vietnē un OlyBet likmju pieņemšanas vietās. Likmes tiek pieņemtas no notikuma sākuma līdz noteiktam laikam. Visas likmes, kas tika izdarītas līdz noteiktam laikam, tiek uzskatītas par derīgām ar tādiem koeficientiem, kādus dalībnieks tika izvēlējies likmju izdarīšanas brīdī.

10. OlyBet patur tiesības atteikt jebkuru likmi, arī jau pieņemtā likme var tikt anulēta, ja tā neatbilst noteikumiem vai tā ir drukas vai tehniska kļūda no organizētāja puses. Šādos apstākļos likme var tikt anulēta pat pēc gala rezultāta apstiprināšanas.

11. Nedrīkst izdarīt likmes uz vienu un to pašu notikumu identiskās vai dažādās kombinācijās, ar mērķi pārsniegt OlyBet noteiktos notikuma limitus. Ja likme tiek anulēta, OlyBet pieliks visas pūles, lai par to izdarīšanas iemesliem informētu dalībnieku, tai skaitā, ar e-pasta starpniecību vai norādot to savā mājaslapā.

12. Likmju pieņemšanas nosacījumi (handikapi, koeficienti, Virs/Zem likmes, kombinēto likmju ierobežojumi utt.) var tikt mainīti pēc jebkuras likmes. Koeficienti iepriekš izdarītām likmēm paliks nemainīgi, izņemot totalizatora likmes. Pirms izdarīt likmi, klientiem ir jāiepazīstas ar visām izmaiņām likmju piedāvājumā un koeficientos.

13. Organizētājs patur tiesības atteikt likmi no jebkuras personas, nepaskaidrojot tā iemeslus, kā arī nosaka valstis, no kurām tiešsaisates klienti netiek apkalpoti.

14. Atkārtotu likmju pieņemšana uz vienu un to pašu iznākumu kombināciju(ām) no jebkura klienta var tikt ierobežota ar organizētāja lēmumu.

15. OlyBet nepieņem likmes, kur divi vai vairāki notikumi var ietekmēt viens otru. Pat, ja šāda likme kļūdas pēc tiks pieņemta, OlyBet ir tiesības to anulēt. Šādos apstākļos likmes var tikt anulētas arī pēc rezultātu piereģistrēšanas. Kad anulē šāda veida likmes, OlyBet anulēs visu likmi, pat ja daļa no tās ir derīga.

16. OlyBet patur tiesības anulēt jebkādu likmi no klientiem, kuri izdara naudas likmes uz notikumu, kur viņi ir iesaistīti kā dalībnieki, tiesneši, treneri utt.

17. Ja kāds no notikumiem, tā iznākums izraisa šaubas un liek domāt par negodīgu rīcību, OlyBet patur tiesības aizturēt jebkuru izmaksas pieprasījumu līdz 30 dienām. Ja negodīga notikuma faktu izdodas pamatot, OlyBet patur tiesības anulēt likmes, kas tika izdarītas uz attiecīgo notikumu. Aizdomu gadījumā par negodīgu rīcību, OlyBet patur tiesības bloķēt klienta piekļuvi OlyBet pakalpojumiem, izņemot iespēju veikt naudas izmaksu no klienta OlyBet konta

18. Organizētājs patur tiesības atzīt likmes (vai to daļu) par anulētām (izmaksas koeficients "1") vai apturēt izmaksas līdz pārbaudes beigām (ieskaitot tiesu) šādos gadījumos: – Tika pieļautas kļūdas pieņemot likmes;

– Tika konstatēta programmatūras/mājas lapas kļūda (drukas vai tehniskās kļūdas piedāvāto notikumu sarakstā, koeficientu nesaskaņa/pretruna dažādās pozīcijās, neparasti vai nepareizi koeficienti, utt.);

– Ja ir pierādījumi par negodīgu rīcību;

– Novirze no spēkā esošajiem noteikumiem likmes pieņemšanas laikā;

– Ir citi apstākļi, kas apliecina likmes nepareizību.

19. Visi protesti un strīdi, kas ir saistīti ar likmju izdarīšanu, ir jānosūta OlyBet 14 dienu laikā pēc konkrēta notikuma sākuma. Sūdzības, kas tika iesniegtas vēlāk nekā 14 dienu laikā no notikuma sākuma, netiks izskatītas. Sūdzības un citi jautājumi jāsūta uz support@olybet.com.

20. OlyBet likmju pieņemšanas punktos iespējams veikt likmes maksājot ar skaidru naudu vai bankas maksājumu karti. Klientam tiks izdota biļete, kas apliecinās likmes veikšanu. Klientam būs jāizvēlas sporta notikums un likmju koeficienti no visiem piedāvājumiem. Pēc izvēles veikšanas klients par to informē kasieri, kura/- š izprintē biļeti ar nepieciešamo informāciju – notikuma numuru, likmes veidu, izvēlētā notikuma nosaukumu, attiecīgā notikuma koeficientus, pieņemto likmi un iespējamo aprēķināto laimestu. Likme tiek skaitīta par pieņemtu pēc tam, kad klients saņem biļeti no kasiera, un ir samaksāta attiecīgā naudas summa. Visas veiktās likmes organizētāja uzturētajos serveros tiks glabātas septiņus gadus. Pēc tam, kad tiek apstiprinātas biļetes, likmes nevar tikt mainītas vai atceltas. Likmes, kas tiks veiktas pēc attiecīgā notikuma sākuma, tiks atgrieztas ar likmes laimesta koeficientu “1”. Klienta pienākums saņemot biļeti ir pārliecināties par tās pareizību pie kases uzreiz pēc tās saņemšanas un uzreiz paziņot par kļūdu. Ja pretenzijas par izprintētajām biļetēm tiek izteiktas vēlāk vai kad klients ir aizgājis no kases, tās netiek pieņemtas.

3. Tehniskā interpretācija

1. Komandu sacensībās tiek lietots "Mājas" (laukuma saimnieku komanda) un "Viesi" (laukuma viesu komanda) jēdziens, izņemot sekojošus gadījumus: – notikumi tiek organizēti neitrālā teritorijā, vienā pilsētā vai valstī (starptautisku turnīru gadījumā);

– notikums ir kādas kausa sacensības fināls un sastāv no vienas (sacīkstes).

– Mājas komanda piedāvājuma līnijā tiek rādīta pirmā (atzīmē ar "1") un viesu komanda ir otrajā vietā (atzīmē ar "2"). Pārējos gadījumos sacensību dalībnieku numerācija piedāvājuma sarakstā ir nosacīta un datiem par sacensību un tās norises vietu ir informatīvs raksturs.

2. Lai noteiktu likmju rezultātus, tikai sacensību sporta faktori tiek ņemti vērā. Politikas un izklaides notikumiem tiek ņemti vērā tikai šo notikumu faktiskie rezultāti.

3. Šie noteikumi var tikt mainīti ar organizatora ierosinājumu pēc saskaņošanas ar azartspēles uzraugošo institūciju. Izmaiņas un papildinājumi noteikumiem stāsies spēkā no datuma, kad tos apstiprinās azartspēles uzraugošā institūcija. Likmes, kas tiks pieņemtas norādītajā dienā, tiks veiktas pēc jauniem noteikumiem. Iepriekš veiktām likmēm nosacījumi paliek nemainīgi.

4. Nepareiza aprēķina gadījumā (sakarā ar tehniskām kļūdām, nepareizi ievadītiem rezultātiem, utt.) likmes tiks pakļautas pārrēķinam. Likmes, kas tika izdarītas laikā no nepareiza aprēķina līdz pārrēķinam (ieskaitot tās, kas tika izdarītas ar summu iegūtu sakarā ar organizētāja kļūdu) tiks uzskatītas par derīgām. Gadījumā ja pārrēķinā ietvertie notikumi vēl nav sākušies, klientam ir tiesības atteikties no šīs likmes, pirms tam informējot organizētāju ar e-pasta starpniecību. Ja klientam ir negatīva bilance kā rezultāts likmju veikšanai no naudas summas, kas tika iegūta organizētāja kļūdas un pārrēķina dēļ, klientam ir jākompensē iztrūkstošā summa, lai varētu turpināt lietot savu kontu. Pirms tas netiks izdarīts, organizētājs nepieņems jaunas likmes no šāda klienta.

5. Organizētājs, uz kādu laika posmu, var pasludināt papildus uzvaras iespēju kombinētām likmēm: ja notikumu skaits kombinētajā likmē nav mazāks par 6 un katrs no likmju koeficientiem nav mazāks par 1.6 un ja tikai viens notikums ir zaudējis un pārējie bija prognozēti pareizi (atlīdzinātās likmes ar koeficientu "1" šeit netiek ņemtas vērā), tad šāda likme netiks uzskatīta par zaudētu un tiks atmaksāta ar koeficientu "1". Tie ir derīgi tikai pasludinātajos termiņos.

6. Ja tehnisku apstākļu dēļ (t.i., interneta vai elektrības izslēgšanas gadījumā) informācija par izdarītām likmēm organizētāja serverī netiek nekavējoties piereģistrēta, bet parādās ar kavējumu (kā faktiskais laiks, kas tiek uzrādīts uz likmju kvīts), tad likmes paliek derīgas.

7. Apdrošinātā likme

– Apdrošinātā likme ļauj klientam, veicot likmi uz OlyBet speciāli izvēlētiem notikumiem, ja klienta paredzētais iznākums nepiepildās, saņemt atpakaļ zaudēto likmes summu līdz OlyBet noteiktajam likmes apmēra limitam, kas katram piedāvātajam akcijas notikumam var atšķirties.

– Apdrošinātā likme var tikt piemērota notikumiem un to visiem vai atsevišķiem iznākumiem.

– Apdrošinātā likme var tikt piemērota tikai vienkāršajai likmei un tikai līdz spēles sākumam (LIVE likmes netiek apdrošinātas).

– Uz katru notikumu apdrošināta tiek tikai pirmā likme un tikai viena likme no vienas IP adreses.

– Apdrošinātās likmes zaudējuma gadījumā klients saņem atpakaļ zaudēto likmes summu divu darba dienu laikā no notikuma noslēgšanās brīža.

4. Likmju veidi

1. Organizētājs piedāvā sekojošus likmju veidus: vienkārša likme, kombinēta likme, sistēma, ķēdīte.

– Vienkārša likme – likme, kas tiek izdarīta uz viena notikuma iznākumu. Vienkāršas likmes laimests ir vienāds ar likmes summu pareizinātu ar likmes koeficientu.

– Kombinēta likme – likme uz vairāku savā starpā nesaistītu notikumu iznākumiem. Kombinēta likmē, nedrīkst iekļaut notikumu un tā iznākumu vairāk par vienu reizi, kā arī nedrīkst iekļaut savstarpēji saistītus notikumus. Kombinēta likme tiek uzskatīta par uzvarētu, ja visi notikumi un to iznākumi ir pareizi uzminēti (rezultāti sakrīt ar prognozēm). Ja vismaz viens notikums nav uzminēts, kombinēta likme tiks zaudēta, izņemot gadījumus, kad organizētājs ir noteicis attiecīgu papildus laimesta iespēju. Kombinētas likmes laimests ir vienāds ar likmes summu pareizinātu ar visiem likmes koeficientiem, kas ir iekļauti šajā likmē. Piemēram, ja kombinēta likme sastāv no trīs notikumiem ar koeficientiem 1.6, 1.5 un 1.4 un likmes summa ir 50 €, tad koeficientu reizinājums būs 3.36 un šo skaitli ir jāreizina ar 50, lai izrēķinātu laimētās kartītes gala summu: 3.36 x 50 = 168 €. Ja kombinētā likmē tiek iekļauti savstarpēji saistīti notikumi, tad, reizinot laimesta summu, tiks ņemts vērā tikai notikums ar augstāku koeficientu un visi pārējie tiks rēķināti ar koeficientu "1".

– Sistēmas likme – kad tiek izvēlētas vismaz trīs un vairāk likmes ir iespējams veikt sistēmas likmi. Iespējamo sistēmas likmju skaits ir atkarīgs no izvēlēto notikumu daudzuma un sistēmas parametriem (2, 3, 4 likmju sistēma utt.). Piemēram, ja ir izvēlēti četri dažādi notikumi un sistēmas likme 2/4 (tātad tiks izvēlētas visas iespējamās 2 likmju kombinācijas no četriem izvēlētajiem notikumiem), tad kopsummā tiks veiktas sešas likmes. Laimesta izmaksas summa veidojas sadalot likmes summu vienādās daļās, pareizinot tās ar notikumu koeficientiem un saskaitot kopā. Kopējais sistēmas likmes koeficients veidojas izdalot iegūto kopējo laimesta summu ar likmes summu. Sistēmas likmes gadījumā laimestu var saņemt arī, ja divi no četriem notikumiem ir prognozēti pareizi. Kopējā laimesta summa ir atkarīga no uzminēto notikumu summas, tāpat tas ietekmē ari likmes koeficientu. Galvenā sistēma likmes atšķirība no kombinētās likmes ir, ka laimestu var saņemt arī tad, ja kāds no notikumiem iznākumiem nav uzminēts.

– Ķēdīte – savā starpā nesaistītu vienkāršu likmju kombinācija. Ķēdītes likmes uzvaras priekšnoteikums ir pirmās likmes uzvara. Pirmā likme tiek uzskatīta par aritmētisko pirmo likmi ķēdītē, nevis tā, kas notiek ātrāk par citiem. Tādā veidā likmju kārtību nosaka klients. No ķēdītes pirmā posma laimesta tiek veidota otrā posma likme un atlikusī nauda tiek ieskaitīta ķēdītes pamata kontā. Ja otra likme tiek zaudēta, tad likmes summa uz trešo posmu tiek atskaitīta no ķēdītes pamata konta. Gadījumā, ja ķēdītes pamata konta bilance sasniedz nulli, visa ķēdītes likme tiek zaudēta. Pretējā gadījumā, ja ķēdītes posmi uzvar, ķēdītes pamata konts nepārtraukti pieaug. Noslēgumā klients saņems ķēdītes pamata konta bilanci kā laimestu no izdarītas ķēdītes likmes.

Notikums Likmes Summa Koeficients Laimests Ķēdītes Bilance
Notikums 1 3 € 2 6 3
Notikums 2 3 € 1.5 4.5 4.5
Notikums 3 3 € 2 0 1.5
Notikums 4 3 € 3 9 7.5
Notikums 5 3 € 1.5 0 7.5

Piemērs (skatīt tabulu augšā): Pirmā notikuma rezultātā likmes laimests sastāda 6€, tā kā sākuma likmes summa bija 3 € un koeficients 2, no kuriem 3 € tiks ieskaitīti ķēdītes pamata kontā un 3 € kā nākamās likmes summa. Pēc uzvaras otrajā notikumā, līdzīgi kā iepriekš, 1.5 € tiek ieskaitīti ķēdītes pamata kontā un 3 € kā nākamās likmes summa. Tādējādi, pēc otrā notikuma ķēdītes pamata kontā atrodas 4.5 €. Pēc trešās likmes zaudējuma, 3 € tiek atskaitīti no ķēdītes pamata konta kā likme uz ceturto notikumu. Pēc uzvaras ceturtajā notikumā 6 € tiks ieskaitīti ķēdītes pamata kontā, un 3 € tiks pārvietoti kā likmes summa piektajam notikumam. Zaudējums piektajā notikumā nenes laimestu, tādēļ kopējais ķēdītes likmes laimests sastāda 7.5 €. Nosakot gala uzvaras koeficientus visiem likmju veidiem, dažu iznākumu īpatnības tiek ņemtas vērā (t.i., likmes, kas tika izdarītas uz dalībnieka uzvaru sacensībās, kur uzvarētāju skaits ir lielāks par vienu; likmes ar handikapu uz dalībnieka uzvaru sacensībās, kur handikapa vērtība sakrīt ar sacensības rezultātu).

5. Likmju iznākumu piemēri

1. Pirmās komandas uzvara – piedāvājuma sarakstā ir apzīmēta ar simbolu "1".

2. Neizšķirts – ir apzīmēta ar simbolu "Х".

3. Otrās komandas uzvara – ir apzīmēta ar simbolu "2".

4. Pirmās komandas uzvara vai neizšķirts – ir apzīmēta ar simbolu "1X". Lai šāds iznākums uzvarētu ir nepieciešams, lai uzvar pirmā komanda vai spēle noslēdzas ar neizšķirtu.

5. Pirmās vai Otrās komandas uzvara – ir apzīmēta ar simbolu "12". ". Lai šāds iznākums uzvarētu ir nepieciešams, lai spēlē uzvar pirmā vai otrā komanda, spēle nedrīkst noslēgties ar neizšķirtu

6. Otrās komandas uzvara vai neizšķirts – ir apzīmēta ar simbolu "Х2". Lai šāds iznākums uzvarētu ir nepieciešams, lai uzvar otrā komanda vai spēle noslēdzas ar neizšķirtu.

7. Handikaps – dalībnieka uzvara sacensībās, ņemot vērā handikapu. Piedāvājuma sarakstā handikapi tiek piedāvāti kopā ar uzvaras koeficientiem kā "Handikaps 1" "Koeficients 1".Handikaps – tā ir priekšrocība sacensību dalībniekam, kuru piešķir organizētājs un tas tiek izteikts vārtos/punktos/setos/sekundēs, utt. Handikaps var būt pozitīvs, negatīvs vai nulle.

8. Handikapi, kurus piešķir dalībniekiem/komandām, tiek pieskaitīti pie dalībnieka gala rezultāta. Ja šādā veidā iegūts rezultāts ir labvēlīgs izvēlētajam dalībniekam/komandai, viņi tiek pasludināti par uzvarētājiem, un likmes ar handikapu uz viņu uzvaru atnes laimestu. Ja rezultāts ir labvēlīgs pretiniekam, likmes tiek zaudētas. Ja iegūtais ar handikapu rezultāts ir neizšķirts, tad uzvaras koeficients šādai likmei būs vienāds ar "1". Piemēram, ja mājas komandas handikaps ir +3.5 un viesu komandas handikaps ir – 3.5, un spēles gala rezultāts ir 76-79, tad, ja likme tika izdarīta uz mājas komandu, tad tā tiks uzvarēta, jo 76 + 3.5 = 79.5 un 79.5 > 79. Ja likme tika izdarīta uz viesu komandu, tad tā tiks zaudēta, jo 79 – 3.5 = 75.5 un 75.5 < 76.

9. Āzijas handikaps. Likme uz uzvaru vai gala rezultātu ar handikapu, kuram piešķir 0.25 intervālus (nevis 0.5 intervālu kā to dara ar parastu handikapu). Šādas likmes tiek rēķinātas kā divas pus summu likmes: abas ar vienādu koeficientu un viena no likmēm uz pilnu handikapu vai gala rezultātu, t.i. 0, 1, 2, utt. Otra likmes puse tiek izdarīta uz, tā saukto, pus handikapu vai pus gala rezultātu, t.i. 0.5, 1.5, 2.5, utt., kur "puse" jābūt tieši blakus "pilnam", t.i. -1 un – 0.5 vai – 0.75. Gadījumā, ja Āzijas handikaps tiek iekļauts sistēmas vai kombinētajā likmē, tas tiek rēķināts tādā pašāveidā, kā tiktu rēķināts vienkāršajā likmē. Ja abas Āzijas handikapa likmes būs uzvarējušas, tad laimests tiks izmaksāts pēc kvītī uzrādītā koeficienta, t.i. 1.85 x 50 €. Bet, ja tikai puse no handikapa iz uzvarējusi, t.i., likme bija uz +0.25 un gala rezultāts bija 0-0, tad laimests likmei ar +0 tiks izmaksāts ar koeficientu "1" un otrā likmes puse tiks pareizināta ar koeficientu, kas redzams uz likmes kvīts, t.i. 25 € + 1.85 x 25 €. Ja abas likmes ir zaudētas, tad arī visa likme tiek pasludināta parzaudētu.

Komanda Āzijas Handikaps Koeficients
Real Madrid -0.25 (0, -0.5) 2.0
Barcelona +0.25 (0, +0.5) 1.8

Piemērs: Ja 200 € likme tika izdarīta uz Real Madrid un Real uzvarēja: divas kopīgas likmes, katra pa pus summai, ir uzvarējušas un laimests ir vienāds ar 100 x 2.0 + 100 x 2.0 = 400 €. Spēle ir noslēgusies neizšķirti: viena no kopīgām likmēm ar pus summu zaudēja un otra uzvarēja ar koeficientu "1" un laimests ir vienāds ar 100 x 0.0 + 100 x 1.0 = 100 €. Real zaudēja: divas kopīgas likmes, katra pa pus summai, ir zaudējušas un laimests ir vienāds ar 100 x 0.0 + 100 x 0.0 = 0 €. Ja 200 € likme tika izdarīta uz Barselona, un šī komanda uzvarēja: divas kopīgas likmes, katra pa pus summai, ir uzvarējušas un laimests ir vienāds ar 100 x 1.8 + 100 x 1.8 = 360 €. Spēle ir noslēgusies neizšķirti: viena no kopīgām likmēm ar pus summu uzvarēja un otra uzvarēja ar koeficientu "1" un laimests ir vienāds ar 100 x 1.8 + 100 x 1.0 = 280 €. Barselona zaudēja: divas kopīgas likmes, katra pa pus summai, ir zaudējušas un laimests ir vienāds ar 100 x 0.0 + 100 x 0.0 = 0 €.

10. Virs/Zem – likme uz vārtu/punktu/geimu daudzumu, ko guva/iemeta/izspēlēja utt. notikuma dalībnieks. Piedāvājuma sarakstā šo likmes veidu sauc par Virs/Zem. Lai uzvarētu šādu likmi ir nepieciešams pareizi noteikt vai tiks gūti vairāk vai mazāk vārti/punkti nekā norādītajā kopējo vārtu/punktu vērtībā (vai dažos gadījumos tieša vērtība). Lai noteiktu šādas likmes rezultātu, vērā tiek ņemts normāls spēles laiks, saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem (skatīt punktu 2.7), ja vien nav norādīts citādi. Ja nosaka rezultātu individuālajiem vārtiem, tikai pretinieka vārtos gūti vārti tiks ņemti vērā. Divi likmju izdarīšanas varianti tiek piedāvāti: divas izvēles (zem vai virs) vai trīs izvēles (zem, virs vai vienāds) kā iespējamie iznākumi. Pirmajā versijā, ja gala rezultāts sakrīt ar vērtību, kuru piešķīra organizētājs, tad abas “virs” un “zem” likmes tiek izmaksātas ar koeficientu "1". Ja likmes uz gala rezultātu tiek piedāvātas trīs izvēlēs un rezultāts sakrīt ar piedāvājumā uzrādīto, tad abas "virs" un "zem" likmes būs pasludinātas par zaudētām un likme uz "vienāds" būs uzvarējusi. Āzijas handikaps arī tiek piedāvāts gala rezultāta likmēm, tam piešķir 0.25 intervālus, bet ne ar 0.5 (t.i. 2.25, 2.75, 3.25, utt.). Šāda likme tiek uzskatīta par divām (kopīgām) likmēm ar vienādiem koeficientiem un tuvāku kopīgo vērtību (T1 = T-0,25, T2 = T+0,25). Katras kopējās likmes summa ir vienāda ar pusi no dubultlikmes summas. Piemērs:

Likme Notikums Dubultlikme uz Virs/Zem Koeficienti Likme
1 Real Madrid - Barcelona Virs 2.25 (2, 2.5) 2.0 200
2 Real Madrid - Barcelona Zem 2.25 (2, 2.5) 1.8 200
3 Real Madrid - Barcelona Virs 2.75 (2.5, 3) 1.9 200
4 Real Madrid - Barcelona Zem 2.75 (2.5, 3 ) 1.9 200

Ja spēlē tika gūti divi vārti, tad laimests tiks rēķināts šādā veidā: Likme 1. Viena no kopīgām likmēm (Virs 2) ir uzvarējusi ar koeficientu "1" un otrā likme (Virs 2.5) ir zaudējusi. Laimests ir vienāds ar 100 x 1.0 + 100 x 0 = 100 €. Likme 2. Viena no kopīgām likmēm (Zem 2) ir uzvarējusi ar koeficientu "1" un otrā likme (Zem 2.5) ir uzvarējusi. Laimests ir vienāds ar 100 x 1.0 + 100 x 1.8 = 280 €. Likme 3. Abas kopīgas likmes (Virs 2.5) un (Virs 3) ir zaudētas. Laimests ir vienāds ar 100 x 0 + 100 x 0 = 0 €. Likme 4. Abas kopīgas likmes (Zem 2.5) uun (Zem 3) ir uzvarētas Laimests ir vienāds ar 100 x 1.9 + 100 x 1.9 = 380 €.

11. Spēles rezultāts. Nepieciešams prognozēt spēles pamatlaika gala rezultātu.

12. Pirmā puslaika un Pamatlaika rezultāts. Nepieciešams pareizi prognozēt spēles puslaika rezultātu un spēles pamatlaika rezultātu. Sekojošie apzīmējumi tiek lietoti piedāvājuma sarakstā: U – uzvara, N – neizšķirts. Pirmajā vietā atrodas pirmā puslaika rezultāts un otrajā vietā atrodas pamatlaika rezultāts, t.i. U2U1 nozīmē, ka otrā komanda ir vadībā pēc pirmā puslaika un pirmā komanda ir uzvarējusi spēli. Ir iespējamas 9 versijas: U1U1, U1N, U1U2, NU1, NN, NU2, U2U1, U2N, U2U2.

13. Likmes uz katra perioda produktivitāti (ceturtdaļa, geims, sets, innings). Nepieciešams prognozēt, kurš no periodiem (ceturtdaļām, geimiem, setiem, inningiem) būs produktīvāks (kad tiks gūti visvairāk punktu, vārti, utt.) vai kāds no viņiem būs vienlīdz produktīvs.

14. Vārtu gūšanas veids (no tiešā brīvsitiena, 11 metru soda sitiena, sitiena ar galvu, cita veida sitienu vai sitienu savos vārtos). Likmes "No Tiešā Brīvsitiena" tiek uzskatītas par uzvarētām, ja vārtus guva spēlētājs, kas ir izpildījis šo sitienu. Likmes "No 11 metru soda sitiena " tiek uzskatītas par uzvarētām, ja vārti tika gūti no 11 metru soda sitiena. Likmes "No sitiena ar galvu" tiek uzskatītas par uzvarētām, ja vārti tika gūti no sitiena ar spēlētāja galvu. Likmēs "No sitiena" neietilpst sekojošie vārtu gūšanas veidi: "No Tiešā Brīvsitiena", "No 11 metru soda sitiena ", "No sitiena ar galvu" un "Sitiens savos vārtos". Likme "Sitiens savos vārtos" tiek uzskatīts par uzvarētu, ja tiek reģistrēti vārti, kurus guva vārtu zaudējošas komandas spēlētājs (iesita savos vārtos).

15. "Gūs divus vārtus". Šī likme tiek uzskatīta par uzvarētu, ja viens no abu komandu spēlētājiem spēles laikā gūs divus vai vairākus vārtus.

16. "Būs hattrick". Šī likme tiek uzskatīta par uzvarētu, ja viens no abu komandu spēlētājiem spēles laikā gūs trīs vai vairākus vārtus.

17. "Gūs četrus vārtus". Šī likme tiek uzskatīta par uzvarētu, ja viens no abu komandu spēlētājiem spēles laikā gūs četrus vai vairākus vārtus Mājas – Viesi.

18. Mājas (laukuma saimnieki) vai viesu komandu uzvara, ievērojot handikapus. Uzvara tiek noteikta ar mājas un viesu komandu vārtu (punktu) starpību palīdzību, ievērojot handikapus. Likmju izdarīšana uz neizšķirtu daudzumu, mājas komandu uzvarām un viesu komandu uzvarām vienā turnīra spēļu kārtā.

19. Dalībnieka rezultāts. Šī likme tiks uzskatīta par uzvarētu, ja dalībnieks sasniegs noteiktu sacensības kārtu (t.i., fināls, 1/8 fināls, 1/4 fināls, pusfināls, utt.), vai kāda būs tā galīgā vieta sacensībās (grupu posmā, utt.), vai viņš sasniegs nākamo kārtu (raundu). Ja nākamās kārtas sasniegšana dalībniekam, jebkādu iemeslu pēc, tiek atcelta, tas netiks ņemts vērā, un laimests tiks izmaksāts saskaņā ar jau notikušiem sacensību rezultātiem. Likmēm par nākamās kārtas sasniegšanu, kad dalībnieki tiekas vairākas reizes un dalībnieku(komandu) starpā būs mājas priekšrocību izmaiņas, likmes paliks nemainīgas. Ja viena no spēlēm nav notikusi, vai tika pārtraukta, vai tika mainīts pirmās spēles rezultāts, tad nākamās kārtas sasniegšana tiek noteikta pēc fakta, kura komanda(dalībnieks) ir, to sasniedzis. Ja neviena no spēlēm nav notikusi, tad šādas likmes tiks rēķinātas ar koeficientu "1". Ja spēles dalībnieks nespēj to pabeigt vai jebkādu iemeslu dēļ (trauma, atteikums, utt.) piedalīties tajā un ja spēle netika tajā momenta apstādināta, tad likmes, kas tika veiktas uz šo dalībnieku, būs spēkā. Likmes tiks uzvarētas, ja tiks sasniegts rezultāts, un zaudētas ja rezultāts netiks sasniegts (ja vien nav citādi norādīts piedāvājuma sarakstā). T.i. likme par spēlētāja uzvaru spēlē būs zaudēta, bet likme par to, ka spēlētājs nesasniegs 1/8 finālu būs uzvarēta, jo spēlētājs pameta sacensības traumas dēļ.

20. Organizētājs var piedāvāt arī citus likmju veidus.

21. Kombinēto likmju ierobežojumi. Sekojošie iznākumi nevar tikt iekļauti kombinētajā likmē vairāk par vienu reizi:

– Futbola spēles rezultāts

– Tenisa spēles (seta) rezultāts

– Pirmā puslaika un Pamatlaika rezultāts.

Tikai viens no savstarpēji saistītiem notikumiem var tikt iekļauts kombinētajālikmē.

6. Minimālā likme un maksimālā laimesta lielums

1. Likmes, kas tiek izdarītas tiešsaistē. Likmēm, kas izdarītas tiešsaistē nav minimālās vērtības, tās var sākties no 0.1 €. Par maksimālās likmes summu var vienoties ar organizētāju. Maksimālais laimesta lielums vienai biļetei visos likmju veidos ir 12,000 €. Bez tā, maksimālā laimesta summa vienā dienā ir 35,000 € un vienā nedēļā 65,000 €. Ja laimesta summa ir lielāka, tad maksimālās izmaksas būs attiecīgi 12,000 €, 35,000 € un 65,000 €. Maksimālais uzvaras koeficients ir 1000. Ja koeficienti pārsniedz 1000, tad laimests tiks izrēķināts tā, kad koeficients būtu tieši 1000. Internetā izdarītās likmes lielums nevar pārsniegt klienta konta bilanci, ņemot vērā likmes, kas vēl netika noteiktas, kā arī izmaksai pieprasīto summu.

2. Likmes, kas veiktas likmju pieņemšanas punktos. Minimālā vienkāršā likme ir 1 €. Minimālā likme sistēmas likmei ir 1 €. Maksimālais laimesta lielums vienai biļetei visos likmju veidos ir 10,000 €. Ja laimesta lielums ir lielāks, tad maksimālā izmaksa būs 10,000 €. Maksimālais likmes laimesta koeficients ir 1 000. Ja koeficients ir lielāks par 1 000, tad laimests tiks izmaksāts, tā it kā, ka koeficients bija tieši 1 000.

7. Rezultāti, notikumu saraksts, strīdu jautājumi

1. Ja notikuma (kas jau ir beidzies) rezultāts vēlāk ir anulēts vai, jebkādu iemeslu dēļ, mainīts (komandas vai spēlētāju, tienešu utt. diskvalifikācija), tad likmes tiks izrēķinātas ņemot vērā sākotnējos (faktiskus) rezultātus

2. Likmju rēķināšanai tiks izmantoti tikai derīgi (faktiski) rezultāti, kuri tiek publicēti oficiālajos protokolos vai citos informācijas avotos tieši pēc notikuma beigām. Organizētājs lieto sekojošus oficiālus avotus: Organizētājs lieto sekojošus oficiālus avotus:

www.uefa.com – Čempionu Līga, UEFA Kauss, Eiropas Čempionāts

www.fifa.com – Konfederāciju Kauss, Izvēles spēles un Pasaules Kauss (futbols)

www.beto.gr – Futbols Grieķija

www.bundesliga.at – Futbols Austrija

www.turkish-soccer.com – Futbols Turcija

www.rfpl.org – Futbols Krievija

www.premierleague.com – Futbols Anglija

www.sportinglife.com – Futbols Anglija

www.gazzetta.it – Futbols Itālija

www.bundesliga.de – Futbols Vācija

www.marca.com – Futbols Spānija

www.lfp.es – Futbols Spānija

www.lfp.fr – Futbols Francija

www.mlsnet.com – Futbols ASV

www.goalzz.com – Futbols

www.nfl.com – Amerikāņu futbols (NFL)

www.basket.ru – Basketbols Krievija

www.nba.com – Basketbols (NBA)

www.euroleague.com – Basketbols Eiropas Līga

www.ulebcup.com – Basketbols (ULEB)

www.nhl.com – Hokejs (NHL)

www.fhr.ru – Hokejs Krievija

www.rusbandy.ru – Bendijs Krievija

www.atptennis.com – Tenis (ATP)

www.wtatour.com – Teniss (WTA)

www.mlb.com – Beisbols

www.eurohandball.com – Handbols

www.fide.com – Šahs

www.volley.ru – Volejbols Krievija

Nepieciešamības gadījumā organizētājs var izmantot arī citus oficiālus avotus. Izņēmuma gadījumos, organizētājs patur tiesības izmantot videoatkārtojumus, lai noteiktu pareizu rezultātu.

3. Notikumu datumi un laiki, kas tiek atspoguļoti piedāvājuma sarakstā, ir informatīva rakstura. Likmju rēķināšana ir balstīta uz notikuma faktisko sākuma laiku, kuru nosaka pēc sacensību, spēles utt. organizētāja oficiālajiem dokumentiem.

4. Klientu prasības, kas attiecas uz notikumu rezultātiem, tiek pieņemtas 10 dienu laikā pēc notikuma beigšanas, ar e-pasta vai pasta starpniecību uz adresi support@olybet.com vai Kronvalda bulvāris 3, Rīga, Latvija. Ja basketbola, beisbola, hokeja vai regbija spēle: tika atcelta vai atlikta jebkādu iemeslu dēļ uz vairāk nekā 15 stundām, tad koeficienti, kas tika izdarīti uz šo spēli, būs vienādi ar "1"; tika pārtraukta vai, apstādināta vairāk par 30 stundām, tad visas likmes uz šo spēli (izņemot gadījumus aprakstītus punktos 2.7.8, 2.7.9) tiks aprēķinātas ar koeficientu "1" un, ja notikums tiks pabeigts 30 stundu laikā, tad visas likmes uz šo notikumu paliks spēkā.

5. Visas likmes uz futbolu, Amerikāņu futbolu un citiem sporta veidiem (izņemot tenisu), kuri netika minēti šajā punktā, un kuri tika atcelti vai atlikti par vairāk nekā 30 stundām jebkāda iemesla dēļ, tiks rēķinātas ar koeficientu "1". Ja šo sporta veidu spēle tika pārtraukta un netika pabeigta 30 stundu laikā no tās apstādināšanas, tad visas likmes uz šo spēli (izņemot gadījumus aprakstītus punktos 2.7.8, 2.7.9) arītiks rēķinātas ar koeficientu "1".

6. Ja atteikšanās (diskvalifikācija) notika līdz spēles sākumam, tad likmes koeficients uz visām likmēm būs vienāds ar „1“, izņemot likmes uz dalībnieku rezultātu. Ja tenisa spēle ir pārtraukta, nav pabeigta tajā pašā dienā un ir pārcelta, likmes uz topaliek spēkā līdz turnīra beigām, kura ietvaros šī spēle notika, līdz brīdim kamērspēle nebeigsies vai kāds no dalībniekiem neatteiksies spēlēt.

7. Spēles tiek uzskatītas par notikušām, ja tās tika pārtrauktas, netika aizvadītas līdz galam laika posmos aprakstītos punktos 2.7.5, 2.7.6 un ja izspēlētais laiks bija sekojošs:

Futbols – 70 min.

Futsal (minifutbols) – 30 min.

NBA basketbols – 40 min.

Eiropas basketbols – 35 min.

NHL hokejs – 54 min.

Bendijs – 60 min.

Eiropas hokejs – 50 min.

Amerikāņu futbols – 50 min.

Beisbols – 5 periodi (inningi)

Izņēmuma gadījumi ir spēles pārtraukšanas momentā fiksētie neizšķirti rezultāti tādiem sporta veidiem, kuriem to nevar būt, piemēram, basketbols, beisbols, Amerikāņu futbols, NBA play-off spēles. Šādos gadījumos spēles tiek uzskatītas par nenotikušām un laimesti tiek izmaksāti ar koeficientu "1" (izņemot gadījumus aprakstītus punktos 2.7.9).

8. Ja spēle tika pārtraukta un netiek plānota tās pabeigšana, tad visi iznākumi, kuri jau tika noteikti līdz pārtraukšanas momentam (t.i. pirmā puslaika rezultāts, pirmo vārtu laiks utt.), kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai. Visām citām likmēm laimesti tiek izmaksāti ar koeficientu "1".

9. Sacensībās, kur tiek lietots jēdziens "mājas" un "viesi", ja spēle tiek, pārcelta uz neitrālu laukumu, (nosacīti), tad likmes paliek spēkā. Ja spēle tiek pārcelta uz pretinieku laukumu (izņemot komandas no vienas pilsētas), tad laimesti tiek aprēķināti ar koeficientu "1". Ja starptautiska spēle tika, pārcelta uz citu, valsti, tad visas likmes, kas tika izdarītas uz šo spēli un ar to saistītiem notikumiem (t.i., nākamās kārtas sasniegšana), tiks aprēķinātas ar koeficientu "1". Ja kādam notikumam netiek lietots jēdziens "mājas" un "viesi" un ja tāds notikums tiek pārcelts uz citu vietu, tad visas likmes paliks spēkā.

10. Ja kādā notikumā būs vairāk nekā viens uzvarētājs, tad uz viņu veikto likmju koeficienti tiek sadalīti ar uzvarētāju skaitu. Šādā gadījumā koeficienti nevar būt mazāki par 1.0. Piemēram, ja kādā notikumā uz vienu dalībnieku tiek piedāvāts koeficients 1.6, bet uz otru dalībnieku 3.4 un abi tika paziņoti par uzvarētājiem, tad uzvaras koeficients pirmajam dalībniekam būs 1.0 un otrajam 1.7.

11. Ja komandas loceklis (futbola spēlētājs, hokeja spēlētājs, basketbola spēlētājs) nav piedalījies spēlē, tad visas likmes uz šo spēlētāju tiks aprēķinātas ar koeficientu "1" (ja nav norādīts citādi).

12. 'Live' notikumu norises laiks kalpo kā aptuvena norāde. Olybet neuzņemas atbildību par atainotas informācijas precizitāti, piemēram, spēles laiks vai rezultāts. Olybet neatzīst un neuzņemas nekādu atbildību, ja nav iespējams veikt likmi vai 'Live' notikuma atainotais rezultāts nav pareizs. Visos gadījumos tā ir klienta atbildība būt informētam par rezultātu. Olybet neuzņemas nekādu atbildību par izmaiņām 'Live' likmju grafikā vai pārtraukumiem 'Live' likmju piedāvājumā.

13. Strīdu jautājumos, galīgo lēmumu pieņem organizētājs.

8. Dažādu sporta veidu noteikumi

1. Futbols Likmes uz futbola spēlēm (ieskaitot kausa spēles) tiek pieņemtas uz spēles pamatlaiku (divi puslaiki, 45 minūtes katrs), ja nav citādi norādīts piedāvājuma sarakstā. Spēles tiesnesis var pielikt laiku katrā no puslaikiem par spēlētāju maiņām, traumām utt. Vārti, kuri tika gūti spēles pieliktajā laikā, tiek uzskatīti par gūtiem spēles parastajā laikā. Ja nav citādi norādīts, likmes uz MLS Čempionātu tiek pieņemtas, ņemot vērā papildlaiku. Divas dzeltenās kartiņas, kas nozīmē spēlētāja noņemšanu no spēles, tiek uzskatīta par sarkanu kartiņu. Kartiņu aprēķināšanas laikā (sarkanās un dzeltenās kartiņas) tikai kartiņas, kuras tika tieši uzrādītas spēlētājiem, tiek ņemtas vērā.

2. Minifutbols, handbols, regbijs, ūdenspolo, pludmales futbols, lauka hokejs. Ja nav citādi norādīts, likmes uz šiem sporta veidiem tiek pieņemtas uz pamatlaiku.

3. Hokejs Ja nav citādi norādīts, likmes uz hokeju tiek pieņemtas uz pamatlaiku.

4. Bendijs Ja nav citādi norādīts, likmes uz bendiju tiek pieņemtas uz pamatlaiku.

5. Basketbols, beisbols, Amerikāņu futbols, kērlings. Ja nav citādi norādīts, likmes uz šiem sporta veidiem tiek pieņemtas, ņemot vērā papildlaikus. Izņēmumi ir notikumi, kuriem tiek piedāvāts neizšķirts «Х». Šajā gadījumā likmes uz iznākumiem kā «1,Х,2», «1Х», «12» un «Х2» tiek pieņemtas tikai uz spēles pamatlaiku.

6. Volejbols, pludmales volejbols. Ja nav citādi norādīts piedāvājuma sarakstā, handikapi un Virs/Zem volejbola spēlēm tiek nozīmēti punktos. Organizētājs piedāvā likmi "Rezultāts pēc puslaikiem" (vai pēc citiem periodiem). Atbilstošā kolonnā piedāvājuma sarakstā tas uzrādās šādi 3:0, 3:1, utt.

7. Teniss Gadījumos, kad līdz spēles sākumam viens no pieteiktajiem spēlētājiem tiek nomainīts ar citu, tad veiktās likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (izņemot komandu sacensības). Komandu sacensībās aizvietojot vienu vai vairākus dalībniekus pamatojoties uz jebkuru iemeslu, visas likmes paliek spēkā. Ja kaut kādu iemeslu dēļ notikusi diskvalifikācija vai spēlētājs ir atteicies no piedalīšanās spēlē, tad jau veiktās un pieņemtās likmes paliek spēkā. Pārējās likmes, neskatoties uz rezultāta acīm redzamību, tiek atgrieztas:

– Spēles, setu, geimu rezultātiem;

– Spēles, setu, un geimu rezultātiem;

– Spēles, setu, geimu kopējie rezultātiem;

– Spēles, setu, geimu precīzie rezultātiem;

– Citiem notikumiem

Visas pārējās likmes tiks atgrieztas arī, ja rezultāts ir skaidrs. Likmes paliek spēkā sekojošajos gadījumos: pie kortu segumu maiņas; pie spēles norises vietas maiņas; mainot slēgtu kortu uz atvērtu. Likmes uz turnīra uzvarētāju tiek pieņemtas, ņemot vērā, ka spēlētājs noteikti tajā piedalīsies. Gadījumos, kad spēlētājs atsakās no dalības turnīrā līdz spēles sākumam, visas likmes uz uzvaru turnīrā tiek atgrieztas. Ja tenisa mačs tiek pārtraukts, nav pabeigts tajā pašā dienā un ir pārcelts, tad likmes uz to paliek spēkā līdz turnīra beigām, kura ietvaros tas notika, līdz mačs netiks pabeigts vai kamēr viens no dalībniekiem neatteiksies spēlēt.

8. Motoru sports Tiek piedāvāti sekojošie likmju veidi: Sacīkšu uzvarētājs. Sacīkšu dalībnieks, kas ieņem pirmo vietu gala sacīkstēs (sacensībā), tiks uzskatīts par uzvarētāju. Podiuma pozīcija. Sacīkšu dalībnieka gala pozīcija noslēguma protokolā (1-3). "Kurš ir labāks" (likme viens pret vienu). Lai uzvarētu šo likmi, ir nepieciešams pareizi prognozēt, kurš no iedomātā pāra finišēs augstākā pozīcijā. Dalībnieks, kurš iegūs augstāku vietu sacīkstes kopvērtējumā, tiks atzīts par labāko. Ja abi dalībnieki nespēs pabeigt sacīkstes, tad tas kurš nobrauca vairāk apļu tiks atzīts par labāko. Ja abi dalībnieki izstājas vienā aplī, tad likmes tiek aprēķinātas ar koeficientu "1". "Vai sacīkšu braucējs nefinišēs?" Lai uzvarētu šo likmi ir nepieciešams pareizi prognozēt vai noteikts dalībnieks finišēs sacīkstēs (sacensībās) vai nē. Sacīkšu braucējs, kurš atrodas aiz vadoša braucēja (ārpus klasifikācijas), netiek atzīts ārpus sacensībām. "Ātrākais aplis". Lai uzvarētu šo likmi, ir nepieciešams pareizi prognozēt, kurš braucējs iegūs labāko apļa laiku.

9. Iesildīšanas aplis ir iekļauts sacīkšu rezultātā. Strīdu gadījumos attiecībā par uzvarētāju vai podiuma vietām, rezultāts tiks noteikts, balstoties uz balvu pasniegšanas ceremoniju. Badmintons, galda teniss. Ja, nav citādi norādīts piedāvājuma sarakstā, handikapi un Virs/Zem šiem sporta veidiem tiek nozīmēti punktos.

3. LIKMJU PIEŅEMŠANAS PUNKTOS IZDOTO BIĻEŠU APRAKSTS

1. Likmju biļete tiek izdota vienā eksemplārā. Uz tās ir parādīta sekojoša informācija: organizētāja nosaukums, likmes veids, biļetes numurs, notikuma nosaukums, likmju koeficienti, izvēlētā notikuma rezultāts, likmes lielums un tās veikšanas datums un laiks, iespējamais laimests. Sistēmas likmēm, gadījumos, ja ne visi notikumu rezultāti ir pareizi uzminēti, laimesta koeficients mainīsies atkarībā no pareizo prognožu skaita un var atšķirties no tā, kāds ir izdrukāts uz biļetes (skat. sistēmas likmju aprakstu augstāk 4.1.c.).

4. LAIMESTU SAŅEMŠANA

1. Laimesti, kas iegūti veicot likmes likmju pieņemšanas punktos, un nepārsniedz 720 EUR tiek izmaksāti uzreiz pēc oficiāla rezultātu paziņošanas un tajā likmju pieņemšanas punktā, kurā biļetes ir izdotas.

2. Laimesti no 721 EUR līdz 7200 EUR, kas iegūti veicot likmes likmju pieņemšanas punktos, tiek izmaksāti 24 stundu laikā no brīža, kad oficiāli ticis paziņots notikuma rezultāts un tajā likmju pieņemšanas punktā, kurā biļetes ir izdotas.

3. Laimesti no 7200 EUR līdz 14 300 EUR, tiek izmaksāti 24 stundu laikā no brīža, kad oficiāli ticis paziņots notikuma rezultāts, ar pārskaitījumu uz klienta norādītu kontu bankā.

4. Laimesti, kuri pārsniedz 14 300 EUR, tiek izmaksāti ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos, pirmais no kuriem sastāda 30 % no laimesta summas un tiek izmaksāts ne vēlāk 15 dienu laikā, bet otrs - 70 % no laimesta summas ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Laimestu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz klienta norādītu kontu bankā.

5. Laimests tiks izmaksāts personai, kura uzrādīs attiecīgo biļeti.

6. Ja kasē iesniegtā biļete izrādīsies viltota vai bojājumu dēļ nebūs iespējams veikt tās pārbaudi, tad laimests netiks izmaksāts.

7. Biļetes ir derīgas 90 dienas kopš attiecīgā notikuma sākuma. Pēc šī termiņa beigām laimests netiks izmaksāts.

8. Lai saņemtu laimestus no likmēm kas veiktas tiešsaistē, klientam nepieciešams aizsūtīt izmaksas pieprasījumu no sava spēļu konta, izvēloties maksas veidu un ievadot vēlamo izmaksas summu. Izmaksas pieprasījuma forma un tā aizpildīšanas skaidrojumi ir pieejami organizētāja mājas lapā. Pirmo laimesta izmaksas tiešsaistē var aizņemt līdz 10 dienām, nākamie laimesti tiek izmaksāti ātrāk.

5. ORGANIZĒTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

1. Organizētājam ir pienākums pieņemt likmes saskaņā ar šiem noteikumiem.

2. Organizētājam ir pienākums izmaksāt klientam laimestus saskaņā ar summām, likmju veidiem, noteikumiem un nosacījumiem, kas ir aprakstīti šajos noteikumos.

6. KLIENTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

1. Klientam ir pienākums pildīt spēkā esošos organizētāja noteikumus.

2. Klientiem pienākums ir pildīt OlyBet Galalietotāja licences līgumā minētās prasības un tās klientam ir saistošas. Līgums atrodas OlyBet mājas lapas sadaļā „Noteikumi”.

3. Veicot likmi klients apstiprina, ka ir iepazinies ar OlyBet totalizatora un derību organizēšanas noteikumiem, OlyBet Galalietotāja licences līguma nosacījumiem un tiem piekrīt.

7. IEMAKSAS UN IZMAKSAS NOTEIKUMI

1. Lai ieskaitītu naudu savā OlyBet tiešsaistes Lietotāja kontā, Lietotājs var izmantot vienu no pārskaitījumu veidiem: bankas pārskaitījums, bank link vai citu no uzņēmuma piedāvātajiem veidiem:

2. Lietotājs var veikt pārskaitījumus uz savu OlyBet tiešsaistes Lietotāja kontu tikai no sava bankas konta.

3. Maksimālā vienas iemaksas summa OlyBet tiešsaistes Lietotāja kontā ir 15 000,00 € vai ekvivalenta summa citā valūtā ar bankas pārskaitījumu, vai 3500 € ar Bank Link pakalpojuma starpniecību.

4. Minimālā vienas sporta likmes summa OlyBet tiešsaistes Lietotāja kontā ir 0,01 € vai ekvivalenta summa citā valūtā ar bankas pārskaitījumu, vai 2 € ar Bank Link pakalpojuma starpniecību, vai 5 €, veicot konta papildināšanu no kredītkartes.

5. Minimālā likme OlyBet tiešsaistes kontā uz sporta notikumiem ir 0.10 € un likmju pieņemšanas punktos 3 €, ja vien maksimālā likme nav mazāka par šo summu.

6. Lai saņemtu laimestus, klientam nepieciešams aizsūtīt izmaksas pieprasījumu no sava spēļu konta, izvēloties maksas veidu un ievadot vēlamo izmaksas summu. Azartspēļu organizētājs nodrošina laimesta izmaksu spēlētājam, ievērojot šādus nosacījumus:

– laimestu, kas nepārsniedz 720 euro, izmaksā nekavējoties;

– laimestu no 721 euro līdz 14 300 euro izmaksā 24 stundu laikā;

– laimestu, kas pārsniedz 14 300 euro, izmaksā azartspēles noteikumos

apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos.

7. Izmaksas no OlyBet Lietotāja tiešsaistes spēļu konta tiek veiktas tikai uz Lietotāja bankas kontu, no kura viņš ir veicis maksājumu SIA „Olympic Casino Latvia” likmes izdarīšanai.

8. Lai saņemtu laimestus organizētāja likmju pieņemšanas punktos, klientam ir jāuzrāda attiecīgā biļete. Biļetes pret naudu iespējams samainīt 90 dienu laikā kopš attiecīgā likme ir laimējusi.

9. Likmju pieņemšanas punktos ir iespējams saņemt laimestus par biļetēm, kas ir izsniegtas arī citos kazino un kuru laimests nepārsniedz 100 €. Biļetes, kuru laimests pārsniedz 100 € summu var izmaksāt tikai tajos kazino, kuros tās ir izprintētas.

Direktors Gints Pakārklis

.........................................

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Z.V.

17.03.2015.